gkse   oscesy    English Version  
Faculty Advisors
Following Faculty Members are the Faculty Advisors for various Societies of Students Gymkhana:
Chiranjoy Chattopadhyay   Sports & Games Society
Prodyut Ranjan Chakraborty   Cultural & Literary Society
Mayurakshi Chaudhury   Design & Arts Society
Rajlaxmi Chouhan   Science & Technology
   Academics & Career Society
Ritu Gupta   Campus Life Society
Sushmita Paul   Student Elected Representatives Society
 

 
 
gkse     lwpuk dk vf/kdkj     tuliadZ vf/kdkjh     efgyk izdks"B     U;wtysVj     lkekU; iz'u     MkmuyksM~l     nwjHkk’k iqfLrdk     laidZ     xSyjh     Hkk- izkS- la- tks/kiqj dSls igq¡psa ?    
©2015 lokZf/kdkj lqjf{kr, Hkk- izkS- la- tks/kiqj
fdlh Hkh fVIi.kh@iwNrkN@izfrfØ;k@ds fy, oscekLVj dks bsesy djsa