gkse   oscesy    English Version  
Home >> PRO

Public Relations Officer

Amardeep Sharma
Public Relations Officer
3113 Administrative Block
Indian Institute of Technology Jodhpur
N.H. 65, Nagaur Road, Karwar
Jodhpur 342037

eMail: amardeep@iitj.ac.in
Phone: (91 291) 244 9013

 Amardeep Sharma
 

 
 
gkse     lwpuk dk vf/kdkj     tuliadZ vf/kdkjh     efgyk izdks"B     U;wtysVj     lkekU; iz'u     MkmuyksM~l     nwjHkk’k iqfLrdk     laidZ     xSyjh     Hkk- izkS- la- tks/kiqj dSls igq¡psa ?    
©2015 lokZf/kdkj lqjf{kr, Hkk- izkS- la- tks/kiqj
fdlh Hkh fVIi.kh@iwNrkN@izfrfØ;k@ds fy, oscekLVj dks bsesy djsa