gkse   oscesy    English Version  
FAQs
Please send your questions to:
    Atul Kumar
    Coordinator (Academics)
    Indian Institute of Technology Jodhpur
    Old Residency Road, Ratanada
    Jodhpur 342011
    Phone: (91 291) 244 9076
    eMail: ca@iitj.ac.in
Responses to Frequently Asked Questions will be posted here.

 

 

 
 
gkse     lwpuk dk vf/kdkj     tuliadZ vf/kdkjh     efgyk izdks"B     U;wtysVj     lkekU; iz'u     MkmuyksM~l     nwjHkk’k iqfLrdk     laidZ     xSyjh     Hkk- izkS- la- tks/kiqj dSls igq¡psa ?    
©2015 lokZf/kdkj lqjf{kr, Hkk- izkS- la- tks/kiqj
fdlh Hkh fVIi.kh@iwNrkN@izfrfØ;k@ds fy, oscekLVj dks bsesy djsa