Department of Mechanical Engineering
Faculty Members
Name DesignationEmailPhoneIntercom
Amrita Puri


2801518
1518
Anand K. Plappally


2801507
1507
Ankur Gupta


2801517
1517
Arun Kumar R


2801516
1516
Atul Kumar Sharma


2801522
1522
B. Ravindra


2801503
1503
Barun Pratiher


2801505
1505
C. Venkatesan


2801513
1513
Chandan Pandey


2801514
1514
Chandra Shekhar Upadhyay


2801523
1523
Jaiveer Singh


2801521
1521
Jayant Kumar Mohanta


2801524
1524
Kaushal K. A. Desai


2801509
1509
Kothadia Hardikkumar Bhupendra


2801512
1512
Nipun Arora


2801519
1519
Prodyut R Chakraborty


2801508
1508
Rahul Chhibber


2801506
1506
Shobhana Singh


2801520
1520
Shrutidhara Sarma


2801515
1515
Sudipto Mukhopadhyay


2801511
1511
Suril V Shah


2801510
1510


Staff Members
Name DesignationEmailPhoneIntercom
Ashish Pathak


2801525
1525
Dhavalbhai Raiyani


2801546
1546
Office


2801502
1502
Praveen Suthar


2801542
1542
Ravi Jangid


2801545
1545