Home   Webmail     


Narendra K. Singh
Senior Technical Superintendent
B.Sc. (Mathematics, Physics) : Shri Shahu Ji Maharaj University, Kanpur
M.Sc. (Physics) : Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur
MCA : Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur


Indian Institute of Technology Jodhpur
N.H. 62, Nagaur Road,
Karwar
Jodhpur 342037
Rajasthan (India)
(91 291) 280 1641
nksingh@iitj.ac.in