Home   Webmail     


Ganpat Choudhary
Technical Assistant
B.Sc. (Chemistry, Botany, Zoology): Jai Narayan Vyas University, Jodhpur
B.Ed. (Environmental Studies): Jai Narayan Vyas University, Jodhpur
M.Sc. (Chemistry): Jai Narayan Vyas University


Indian Institute of Technology Jodhpur
N.H. 62, Nagaur Road,
Karwar
Jodhpur 342037
Rajasthan (India)
(91 291) 280 1341
ganpat.choudhary@iitj.ac.in
 


Shubham Pandey
Technical Assistant
B.Sc. (Zoology, Chemistry): University of Lucknow, Lucknow
M.Sc. (Chemistry): University of Lucknow, Lucknow


Indian Institute of Technology Jodhpur
N.H. 62, Nagaur Road,
Karwar
Jodhpur 342037
Rajasthan (India)
(91 291) 280 1342
pandey.1@iitj.ac.in