gkse   oscesy    English Version  
Sandeep Pareek
Junior Superintendent
B.Com. : Jai Narayan Vyas University, Jodhpur
M.Com. (Business Administration): Jai Narayan Vyas University, Jodhpur
M.Com. (Accounting) : Jai Narayan Vyas University, Jodhpur
CA (PE-II) : The Institute of Chartered Accounts of India, New Delhi

Indian Institute of Technology Jodhpur
N.H. 65, Nagaur Road, Karwar
Jodhpur 342037
Phone: (91 291) 280 1121, eMail: spareek@iitj.ac.in

 

 
 
gkse     lwpuk dk vf/kdkj     tuliadZ vf/kdkjh     efgyk izdks"B     U;wtysVj     lkekU; iz'u     MkmuyksM~l     nwjHkk’k iqfLrdk     laidZ     xSyjh     Hkk- izkS- la- tks/kiqj dSls igq¡psa ?    
©2015 lokZf/kdkj lqjf{kr, Hkk- izkS- la- tks/kiqj
fdlh Hkh fVIi.kh@iwNrkN@izfrfØ;k@ds fy, oscekLVj dks bsesy djsa