gkse   oscesy    English Version  
fofHké dk;kZy;
       laLFkku viuh iz'kklfud xfrfof/k;ksa dk lapkyu 19 dk;kZy;ksa ds ek/;e ls djrk gSaA ;s gSa%
 1-  'kS{kf.kd dk;kZy;]
 2- ys[kk dk;kZy;]
 3- iz'kklu dk;kZy;]
 4- funs'kd dk;kZy;]
 5- LFkkiuk dk;kZy;]
 6- baÝkLVªDpj dk;kZy;]
 7- vkarfjd ys[kk ijh{kk dk;kZy;]
 8- iqLrdky; dk;kZy;]
 9- HkrhZ dk;kZy;]
 10- vuqla/kku ,oa fodkl dk;kZy;]
 11-  Nk= dk;kZy;]
 12- HkaMkj ,oa Ø; dk;kZy;
 13- Nk= IysleasV dk;kZy; ,oa iwoZ Nk=&laca/k dk;kZy; ] vkSj
  14- tulaidZ dk;kZy;

 

 

 
 
gkse     lwpuk dk vf/kdkj     tuliadZ vf/kdkjh     efgyk izdks"B     U;wtysVj     lkekU; iz'u     MkmuyksM~l     nwjHkk’k iqfLrdk     laidZ     xSyjh     Hkk- izkS- la- tks/kiqj dSls igq¡psa ?    
©2015 lokZf/kdkj lqjf{kr, Hkk- izkS- la- tks/kiqj
fdlh Hkh fVIi.kh@iwNrkN@izfrfØ;k@ds fy, oscekLVj dks bsesy djsa