gkse   oscesy    English Version  
fofHké dk;kZy;
       laLFkku viuh iz'kklfud xfrfof/k;ksa dk lapkyu 19 dk;kZy;ksa ds ek/;e ls djrk gSaA ;s gSa%
 1-  'kS{kf.kd dk;kZy;]
 2- ys[kk dk;kZy;]
 3- iz'kklu dk;kZy;]
 4- iwoZ Nk=&laca/k dk;kZy;]
 5- leUo; dk;kZy;]
 6- funs'kd dk;kZy;]
 7- LFkkiuk dk;kZy;]
 8- ladk; dk;kZy;]
 9- baÝkLVªDpj bathfu;fjax dk;kZy;]
 10- baÝkLVªDpj eSustesaV dk;kZy;]
 11- vkarfjd ys[kk ijh{kk dk;kZy;]
 12- iqLrdky; dk;kZy;]
 13- ;kstuk dk;kZy;]
 14- HkrhZ dk;kZy;]
 15- dqylfpo dk;kZy;]
 16- vuqla/kku ,oa fodkl dk;kZy;]
 17-  Nk= dk;kZy;]
 18- HkaMkj ,oa Ø; dk;kZy;] vkSj
 19- Nk= IysleasV dk;kZy;

 

 

 
 
gkse     lwpuk dk vf/kdkj     tuliadZ vf/kdkjh     efgyk izdks"B     U;wtysVj     lkekU; iz'u     MkmuyksM~l     nwjHkk’k iqfLrdk     laidZ     xSyjh     Hkk- izkS- la- tks/kiqj dSls igq¡psa ?    
©2015 lokZf/kdkj lqjf{kr, Hkk- izkS- la- tks/kiqj
fdlh Hkh fVIi.kh@iwNrkN@izfrfØ;k@ds fy, oscekLVj dks bsesy djsa