gkse   oscesy    English Version  
Industry Partners
  The following are the Industry Partners of the Institute:
(a) Academics
  IIP Partners
 
   
  Vanguard Lectures
 
         
 
         
   
   
(b) Research
  Collaborative Projects
 
 
   
  Research Projects
   

 

 

 
 
gkse     lwpuk dk vf/kdkj     tuliadZ vf/kdkjh     efgyk izdks"B     U;wtysVj     lkekU; iz'u     MkmuyksM~l     nwjHkk’k iqfLrdk     laidZ     xSyjh     Hkk- izkS- la- tks/kiqj dSls igq¡psa ?    
©2015 lokZf/kdkj lqjf{kr, Hkk- izkS- la- tks/kiqj
fdlh Hkh fVIi.kh@iwNrkN@izfrfØ;k@ds fy, oscekLVj dks bsesy djsa