gkse   oscesy    English Version  

Office of Alumni Relations

Anand Krishnan Plappally
Chairman, Alumni Relations committee

Indian Institute of Technology Jodhpur
Old Residency Road, Ratanada
Jodhpur 342011
Phone: 91 291) 244 9092; eMail: arc@iitj.ac.in
 
Gurpreet Kaur Virdi
Assistant

Indian Institute of Technology Jodhpur
Old Residency Road, Ratanada
Jodhpur 342011
Phone: (91 291) 244 9094; eMail: arc@iitj.ac.in
 

 

 
 
gkse     lwpuk dk vf/kdkj     tuliadZ vf/kdkjh     efgyk izdks"B     U;wtysVj     lkekU; iz'u     MkmuyksM~l     nwjHkk’k iqfLrdk     laidZ     xSyjh     Hkk- izkS- la- tks/kiqj dSls igq¡psa ?    
©2015 lokZf/kdkj lqjf{kr, Hkk- izkS- la- tks/kiqj
fdlh Hkh fVIi.kh@iwNrkN@izfrfØ;k@ds fy, oscekLVj dks bsesy djsa