gkse   oscesy    English Version  
M.Tech. Programs
The Institute offers the following Master of Technology (M.Tech.) Programs:
1. M.Tech. (Electrical Engineering), and
2. M.Tech. (Mechanical Engineering).

During 2010-14, the Institute had admitted students to the following M.Tech. Programs:
1. M.Tech. (Information & Communication Technology),
2. M.Tech. (Energy),
3. M.Tech. (System Science).
Admissions to these programs are stopped from July 2015.
 

 
 
gkse     lwpuk dk vf/kdkj     tuliadZ vf/kdkjh     efgyk izdks"B     U;wtysVj     lkekU; iz'u     MkmuyksM~l     nwjHkk’k iqfLrdk     laidZ     xSyjh     Hkk- izkS- la- tks/kiqj dSls igq¡psa ?    
©2015 lokZf/kdkj lqjf{kr, Hkk- izkS- la- tks/kiqj
fdlh Hkh fVIi.kh@iwNrkN@izfrfØ;k@ds fy, oscekLVj dks bsesy djsa