gkse   oscesy    English Version  
Fee for B.Tech. Programs
The fee to be paid by B.Tech. students admitted to B.Tech. Programs is as below:

 Particulars Fee (in Rs.)
General and OBC SC and ST
 Hostellers   Day Scholars   Hostellers   Day Scholars 
 Admission Fee 5,100  4,600  5,100  4,600 
 Refundable Deposits 8,000  8,000  8,000  8,000 
 Annual Fee 3,150  3,150  3,150  3,150 
 I Semester Fee 52,950  49,100  7,950  4,100 
 II Semester Fee 52,950  49,100  7,950  4,100 
 Total  1,22,150  1,13,950  32,150  23,950 

 

 

 

 

 
 
gkse     lwpuk dk vf/kdkj     tuliadZ vf/kdkjh     efgyk izdks"B     U;wtysVj     lkekU; iz'u     MkmuyksM~l     nwjHkk’k iqfLrdk     laidZ     xSyjh     Hkk- izkS- la- tks/kiqj dSls igq¡psa ?    
©2015 lokZf/kdkj lqjf{kr, Hkk- izkS- la- tks/kiqj
fdlh Hkh fVIi.kh@iwNrkN@izfrfØ;k@ds fy, oscekLVj dks bsesy djsa